Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty
 

1. Tovar bude doručený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom slovenskej pošty v priebehu 4 dní od objednania tovaru. Kuriér odovzdá tovar kupujúcemu až po úplnej úhrade ceny objednaného tovaru a ceny za dopravu tovaru kuriérovi. Cena za dopravu tovaru prostredníctvom kuriéra je uvedená na stránkach internetového obchodu Predávajúceho vrátane DPH.

   
 

2. Ak kupujúci tovar v lehote určenej v bode 2. tohto článku neprevezme, alebo ak bezdôvodne odmietne prevziať objednaný tovar  je Predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 5,- EUR. Kupujúci je však oprávnený bez akejkoľvek sankcie oprávnený odmietnuť tovar prevziať, ak je tovar (alebo jeho obal) poškodený, ako i v prípade, ak Predávajúci porušil niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z článku 5. týchto Obchodných podmienok.

   
 

3. Pri preprave musí byť tovar bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše kupujúci s pracovníkom Predávajúceho (v prípade osobného odberu) alebo s pracovníkom lsovenskej pošty (v prípade zásielkového predaja) protokol o poškodení obalu, alebo tovaru s uvedením, že odmieta tovar prevziať. Na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu poškodenia obalu alebo tovaru Predávajúci neprihliadne.